День: 20.02.2016

Статут учнівського самоврядування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заст. директора з виховної роботи

______________   Решетник С.В.

 

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДНЗ «РЖИЩІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

Учнівське самоврядування діє на таких засадах:

–  регулярна почергова змінність виборного активу;

–  розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування;

–  доброзичлива вимога;

–  конкретизація колективних творчих справ;

–  диференціація та індивідуалізація.

Етапи розвитку

I – залучення всіх учнів до суспільно-корисної діяльності: розподіл
громадських доручень і визначення їх змісту;

II – розширення діяльності у зв’язку із появою додаткових секцій;

III- чітка побудова структури самоврядування.

Зміст педагогічного керівництва

– об’єднання зусиль педагогів і учнів навколо цікавої справи; створення
умов для спільної діяльності громадських організацій, об’єднань;

– спільне керівництво творчими групами і об’єднаннями, факультативами,
гуртками, органами учнівського самоврядування;

– уміле поєднання, розподіл доручень виконавчого характеру з
дорученнями організаторського характеру та залучення кожного до
управлінської діяльності;

– виявлення і розстановка організаторів та виконавців на основі знань
індивідуальних особливостей та потенційних можливостей кожного учня.

І. Загальні засади

1.Учнівський колектив складається з груп, на чолі яких стоять старости. Класному керівнику та майстру виробничого навчання відводиться роль консультанта, який надає методичну допомогу.

2. Найвищою цінністю в учнівському колективі є життя, здоров’я, честь, гідність і безпека усіх її членів.

3. Найвищим органом влади учнівського самоврядування є Загальний Учнівський Форум. Він проводиться 1 раз на рік.

 

II. Повноваження Загального Учнівського Форуму

 1. Затверджує звіти старостів груп.
 2. Затверджує кількісний і персональний склад Ради лідерів учнівського самоврядування.
 3. Може приймати рішення, які стосуються діяльності Ради лідерів учнівського самоврядування. Вони є обов’язковими для виконання.
 4. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
 5. На період між Загальними Учнівськими Форумами керівництво
  здійснюється Радою лідерів учнівського самоврядування.

III. Рада лідерів учнівського самоврядування.

 1. Рада лідерів учнівського самоврядування

найвищий законодавчий орган учнівського
самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської
ініціативи, дисципліни та особистості у відповідності до задоволення своїх
потреб та інтересів.

 1. Члени Ради лідерів учнівського самоврядування обираються шляхом делегування представників від груп (не більше 2 чоловік від групи) на один рік і вони підзвітні Загальному Учнівському Форуму.
 2. Ради лідерів учнівського самоврядування є постійно діючим органом.

IV. Форми роботи Ради лідерів учнівського самоврядування.

1. Рада лідерів учнівського самоврядування засідає не рідше одного разу на місяць. Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи Учнівської Ради секретарем. Секретар обирається простою більшістю голосів.

2. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення
Ради лідерів учнівського самоврядування, засідають частіше. Про рішення Ради лідерів учнівського самоврядування інформує стенд або бюлетень. На стенді також розміщується інформація про Раду, план роботи на семестр.

V.       Структура Ради лідерів учнівського самоврядування.

1. Рада лідерів учнівського самоврядування складається з 35 чоловік, по 2 представники з кожної групи та представники ініціативних груп.

VI.      Діяльність Ради лідерів учнівського самоврядування.

1. Рада лідерів учнівського самоврядування сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій і рухів, тісно співпрацює з товариствами і гуртками в ліцеї, активізує їх роботу, сприяє поширенню інформації про них.

VII. Позбавлення членства в Раді лідерів учнівського самоврядування.

1. Позбавлення членства в Раді лідерів учнівського самоврядування може бути у випадку систематичного невиконання членом Ради лідерів учнівського самоврядування своїх обов’язків і нереагування на зауваження інших членів Ради лідерів учнівського самоврядування щодо покращення своєї роботи.

VIII. Голова Ради лідерів учнівського самоврядування.

 1. Голова Ради лідерів учнівського самоврядування очолює самоврядування і виступає від її імені. Голова може бути обраний громадянин, не молодший 15 років. Голова обирається усіма учнями на виборах загальним таємним голосуванням. Вибори вважаються дійсними, коли проголосувало більше, ніж 50 % учнів.
 2. Голова обирається на 1 навчальний рік.
 3. Голова пропонує кандидатури на посади комісій, а Ради лідерів учнівського самоврядування їх затверджує.
 4. Повноваження Голови припиняються в разі

–  переходу учня до іншого навчального закладу;

–  закінчення учнем ліцею;

–  невиконання ним своїх посадових обов’язків.

IX. Повноваження Комісій.

 1. Виконавчий орган учнівського самоврядування складається з таких комісій: Комісія з питань соціально-правового захисту та допомоги в проблемних ситуаціях, Комісія з питань культури та дозвілля, Комісія з питань навчально-виробничої діяльності, Комісія з питань екології, спорту та здорового способу життя.
 2. Голова Ради лідерів учнівського самоврядування – здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу міністерств, проводить засідання Учнівської Ради.

3. Комісія з питань навчально-виробничої діяльності активно співпрацює з адміністрацією ліцею в питаннях навчального процесу, створює центри взаємодопомоги, сприяє підвищенню учнями рівня знань за допомогою самоосвіти.

4. Комісія з питань культури та дозвілля сприяє ініціюванню ідей самими школярами, організовує виховні заходи, проведення змагань, загально шкільних свят, вечорів, дискотек, роботу клубу КВК, різних конкурсів,  виставок. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються у школі, різними засобами інформації (газета, рекламні оголошення, блискавки, фотогазета).

5. Комісія з питань екології, спорту та здорового способу життя.

Здійснює контроль за санітарним станом приміщення ліцею, класів та лабораторії,території ліцею, доглядом за станом території, зелених насаджень. Здійснює  антитютюнову,    антиалкогольну,     антинаркотичну     профілактичну роботу. Сприяє ініціюванню та проведенню спортивних заходів самими учнями.

6. Комісія з питань соціально-правового захисту та допомоги в проблемних ситуаціях. Здійснює контроль з питань соціального та правового захисту учнів , які навчаються в ліцеї та проживають в гуртожитку. С прияє в наданні допомоги учням, які потрапили в проблемні ситуації.

7.   Члени комісій обираються  на  організаційному засіданні  Ради лідерів учнівського самоврядування простою більшістю голосів.

XI. Облік роботи виконавчих органів

 1. Облік роботи комісій ведеться в спеціальних папках.
 2. Засідання комісій проводяться не рідше одного разу на місяць, при виникненні проблем, що потребують негайного вирішення, засідання відбуваються частіше.
 3. Про рішення комісій інформує стенд (бюлетень). На стенді також розміщується інформація про склад комісій.

 

X. Інше

 1. Кожна учнівська група, очолювана старостою, має право висувати свого кандидата на посаду Голови і кілька кандидатів у Ради лідерів учнівського самоврядування. Найвищий виконавчий орган учнівської групи, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць – збори. На них розглядаються питання, які стосуються життя групи: планування роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення діяльності групи, шляхи покращення роботи та інше. На зборах присутні класний керівник та майстер виробничого навчання, які можуть надавати методичну допомогу.

3. Збори учнівської групи можуть вносити пропозиції, які повинні бути
розглянуті на засіданні Ради лідерів учнівського самоврядування.

Updated: 13.12.2016 — 08:34