Місяць: Травень 2020

Порядок організації інклюзивного навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 636

ПОРЯДОК
організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

1. Цей Порядок визначає організаційні засади інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форми власності та підпорядкування з метою реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на здобування якісної професійної (професійно-технічної) освіти, перепідготовку та підвищення кваліфікації з урахуванням їх потреб та можливостей.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

здобувачі освіти з особливими освітніми потребами – особи з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

інклюзивна група – група у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, в якій поряд з іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”.

3. Прийом осіб з особливими освітніми потребами на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, яким не протипоказане навчання за обраною професією, здійснюється з урахуванням прав та гарантій, визначених законодавством.

4. Освітні послуги надаються здобувачам освіти з особливими освітніми потребами закладами професійної (професійно-технічної) освіти із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких осіб.

5. Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти передбачає:

створення інклюзивного освітнього середовища та забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

приведення території закладу професійної (професійно-технічної) освіти, будівель, споруд та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил. У разі коли наявні будівлі, споруди та приміщення закладів професійної (професійно-технічної) освіти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну;

забезпечення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами необхідними спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, затвердженим МОН;

диференційований підхід до розроблення освітньої програми, оцінки та контролю якості знань здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, зокрема української жестової мови та рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників;

забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші).

6. Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти на підставі письмового звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з його батьків (чи іншого законного представника), а також висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром (за умови здобуття загальної середньої освіти), індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) утворює інклюзивну групу.

Утворення інклюзивної групи в закладі професійної (професійно-технічної) освіти та припинення її діяльності здійснюється відповідно до наказу керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Гранична чисельність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в одній групі визначається з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності такого здобувача освіти, спеціальності, пристосованості аудиторій тощо.

7. З метою організації інклюзивного навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами наказом керівника в закладі професійної (професійно-технічної) освіти в межах існуючої штатної чисельності створюється команда психолого-педагогічного супроводу.

8. До складу команди психолого-педагогічного супроводу залучаються педагогічні працівники закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які працюють із здобувачем освіти з особливими освітніми потребами безпосередньо, зокрема майстри виробничого навчання або педагоги професійного навчання, асистент майстра виробничого навчання, асистент викладача, керівник фізичного виховання, інші педагогічні працівники відповідно до штату закладу професійної (професійно-технічної) освіти; представник адміністрації закладу професійної (професійно-технічної) освіти та інші фахівці (за потреби), а також за наявності керівник гуртка, перекладач-дактолог, завідувач гуртожитку, коменданти, вихователь, лікар, медична сестра.

9. До функцій команди психолого-педагогічного супроводу належить:

співпраця із структурними підрозділами закладу професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації інклюзивного навчання;

забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

розроблення індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами, моніторинг його виконання та корегування за потреби;

підготовка педагогічних працівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти та соціальних працівників, волонтерів до роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами шляхом проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо;

консультування та надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

забезпечення інформаційно-просвітницької діяльності щодо формування позитивного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами;

проведення профорієнтаційної роботи серед випускників закладів загальної середньої освіти з особливими освітніми потребами;

співпраця із закладами соціального захисту населення, громадськими об’єднаннями тощо з метою здійснення волонтерської допомоги, спрямованої на підтримку здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

10. Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами зміст та обсяг навчально-виробничого процесу, строк навчання визначаються освітніми програмами та робочими навчальними планами закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які за потреби можуть бути адаптовані для отримання знань, умінь та навичок відповідно до індивідуального навчального плану згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Освітні програми, які використовуються для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, можуть мати корекційно-розвитковий складник.

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю або одного з батьків (чи інших законних представників), затверджується керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти та підписується ним або одним з батьків (чи інших законних представників).

Дотримання вимог стандартів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти здобувачами освіти з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їх індивідуальних психічних, інтелектуальних, фізичних, сенсорних можливостей та у такій формі, яка для кожного здобувача є найбільш оптимальною.

11. Психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти передбачає, зокрема:

навчально-організаційний компонент, що включає допомогу в організації освітнього процесу; розроблення та моніторинг виконання індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами; організацію індивідуальних консультацій;

психологічний компонент – забезпечення системної психологічної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу, зокрема їх соціально-психологічної адаптації до освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

соціальний компонент – здійснення заходів щодо соціальної та соціально-побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема надання інформації та допомоги під час влаштування в гуртожиток, отримання різних видів державної допомоги, технічних засобів реабілітації, а також провадження волонтерської діяльності.

12. Супровід здобувачів освіти з особливими освітніми потребами можуть здійснювати батьки чи інші законні представники або особи уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери (особи, діяльність яких спрямована на здійснення догляду за особами з інвалідністю та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги).

13. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу можуть забезпечувати асистент майстра виробничого навчання, асистент викладача, які беруть участь у розробленні та виконанні індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами, а також забезпечують адаптування навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності.

14. Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які одночасно з набуттям кваліфікацій професійної (професійно-технічної) освіти здобувають загальну середню освіту, інклюзивне навчання організовується згідно з Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2475).

15. Професійна підготовка або перепідготовка здобувачів освіти з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Updated: 18.06.2020 — 14:47

Завдання з англійської мови (групи №2618, 219)

AT THE RESTAURANT – В РЕСТОРАНІ (ДІАЛОГИ).

Ознайомитися з матеріалом уроку. Скласти власні діалоги.

У цій частині матеріалу містяться стандартні фрази для офіціантів та відвідувачів закладу, з допомогою яких і будується діалог англійською в кафе або ресторані. Використовуючи його як зразок, ви зможете налагодити комунікацію з персоналом і вирішити будь-яке питання, яке вас хвилює.

Бронювання

Оформити замовлення на столик вам допоможуть наступні фрази:

 • I‘d like to book a table for…( tonight, tomorrow )— Я хотів би замовити столик на…(сьогоднішній вечір, завтра тощо);
 • I’d like to make a reservation, please— Я хотів би зарезервувати столик.
 • I’d like a table for…— Я хотів би столик на … (осіб);
 • Can you fit us in at…(7, 7.30)— Не могли б ви записати нас на…(сім годин, 7.30 тощо)
 • Smoking/non-smoking— зал для курців/некурців

Розглянемо, як виглядає попередній запис

на прикладі повного діалогу.

Hello! I’d like to make a reservation, please. Hello, sir! What day do you want to come? What time?Доброго дня! Я хотів би забронювати столик.Здрастуйте, сер! В який день ви хочете прийти? В який час? Tomorrow evening at seven thirty. And for how many people? Завтра ввечері в 7.30. А скільки буде людей? I’d like a table for six. Smoking or non-smoking? Мені потрібен столик на 6 персон. В зал для курців чи некурців? Smoking, please.   For what name should I make the reservation?Для курців .На чиє ім’я я повинен записати бронь? Kevin Colton. Mr. Kolton, we will be expecting you tomorrow at seven thirty. Кевін Колтон. Пан Колтон, ми будемо чекати вас завтра о 7.30. Thank you!Thank you for calling. Good bye! Спасибі!Спасибі за дзвінок. Всього доброго!

Відвідування ресторану

Як правило, при вході до ресторану вас зустрічає хостес, який запитає: оформляли ви замовлення на столик або вирішили зайти тільки зараз. У будь-якому випадку, цей співробітник уточнить всі обставини і постарається знайти для вас вільний та зручний столик. В залежності від ситуації, ви зможете скористатися відповідними виразами, наведеними в таблиці.

 • Hello! Do you have any free tables? — Здрастуйте, у вас є вільні столики?
 • I have a reservation at …— У мене заброньований столик на…
 • We do not have a reservation. We’d like a table for three, please — У нас немає броні. Ми хотіли б столик на трьох, будь ласка.
 • Could we have a table by the window? — Не могли б ви надати нам столик біля вікна?

А так виглядає повний англійський діалог хостеса і відвідувача.

Hello! Do you have a reservation? Hello! I’ve a reservation о 7.30.Доброго дня! Ви замовляли бронь? Здрастуйте, у мене замовлений столик на 7.30 What’s your name, sir? Kevin Colton.Як ваше ім’я, сер? Кевін Колтон.Mr Kolton, your table is near the window. Please, come this way.Okay.Р-н Колтон, ваш столик біля вікна. Будь ласка, ходімо сюди.Добре. Please be seated. Here is the menu. I’ll get your waiter.Thank you! Сідайте, будь ласка. Ось меню. Зараз я покличу вашого офіціанта.Спасибі!

Замовлення страв.

Розглянемо, які фрази допомагають будувати діалоги англійською мовою для замовлення страв.

 • Could I see the menu, please? — Я можу подивитися меню?
 • Please bring (give) me…— будь Ласка, принесіть (подайте) мені…
 • I’ll take …— Я візьму…
 • I’ll have…— Я буду…
 • What are your specialties? — Яке у вас фірмова страва?
 • What do you recommend? — Що ви можете порекомендувати?
 • What is this dish? — Що це за страва?
 • How long will it take? — Як довго воно готується?
 • Nothing else, thank you— Більше нічого, спасибі.

Розглянемо два діалоги: замовлення страв за своїм вибором і за допомогою поради офіціанта. 

Hello! What would you like? I’d like the mushroom soup, please.Здравствуйте, що будете замовляти? Грибний суп, будь ласка .And what for your main course? I’m going to have the roast chicken rice with.А що головне блюдо? Я думаю замовити смажену курку з рисом. Anything to drink?I’ll take a bottle of mineral water.Що-небудь запити? Я візьму пляшку мінеральної води.Okay. I’ll get your order in 10 хвилин.Thank you!Добре. Я принесу ваше замовлення через 10 хвилин. Спасибі!Hello! Are you ready to order? Hello! I’ll have the roast pork and Greek salad.Здрастуйте, ви готові зробити замовлення? Здравствуйте, я буду смажену свинину і грецький салат. I’m sorry, but the roast pork is finished. What do you recommend me? Шкодую, але смажена свинина закінчилася.Тоді що ви можете мені порадити? You could try the beefsteak. Okay, i’ll take it. Ви можете спробувати біфштекс. Добре, я візьму його. How would you like your beefsteak? Medium, please. How long will it take? Як слід просмажити м’ясо? Середньої прожарки, будь ласка. Як довго воно буде готуватися? It will take about 25 minutes. Okay, thank you! Приблизно 25 хвилин.Добре, дякую!

Оплата рахунку.

Подякувати за смачні страви і попросити рахунок можна за допомогою мовних кліше, наведених нижче.

 • Thanks, I really enjoyed it! — Спасибі, я отримав справжнє задоволення!
 • It was delicious. — Це було дуже смачно!
 • The bill, please. — Рахунок, будь ласка.
 • I would like to pay now, please. — Я б хотів зараз розплатитися.
 • Could you bring me the bill, please? — Не могли б ви принести мені, будь ласка?
 • Is service included? — Обслуговування включено?
 • Keep the change. — Залиште здачу собі.
 • Can I pay by card? — Я можу розплатитися карткою?
 • Do you take credit cards? — Ви приймаєте кредитні картки?

 

Розглянемо заключний діалог. 

Excuse me! Are you finished?  Yes, we’re finished. Thank you, it was delicious!

Вибачте, ви закінчили?Так, ми закінчили. Дякую, це було приголомшливо смачно!

Would you like desserts? No, thanks. Can we have the bill, please?

Не хотіли б десертів?Ні, дякую. Можна нам, будь ласка, рахунок?

Sure. I’ll bring it right now. Is service included?

Звичайно. Я зараз принесу його. Обслуговування включено?

Yes, it is. Do you take credit cards?

Так. Ви приймаєте кредитні картки?

Sure.Thank for the good service! We’ll come again!

Звичайно .Дякую за гарне обслуговування! Ми прийдемо ще раз!

Thank you! Hope to see you again.Have a nice day!

Дякуємо! Будемо раді бачити вас знову. Доброго дня!

Updated: 22.06.2020 — 17:58